Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Medo Clean Textielservice B.V. voor textielreiniging voor de Zakelijke Dienstverlening.

Artikel 1: Inleidende bepalingen.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, ten behoeve van bedrijven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten in Nederland. Eventuele afwijkingen van onderhavige voorwaarden zullen slechts gelding hebben, indien deze afwijkingen schriftelijk door Medo Clean Textielservice B.V. zijn geaccepteerd.
2. Nietigheid of vernietiging van één van de bepalingen van deze voorwaarden of van enige beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van de onderliggende overeenkomst onverlet.
Artikel 2: Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Voorwaarden:
de onderhavige reinigingsvoorwaarden voor textielverzorging ten behoeve van bedrijven.
b. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als afnemer van diensten, zaken en producten, daaronder mede verstaande werknemers en/of medewerkers van die natuurlijke of rechtspersoon.
c. Opdrachtnemer:
de textielreiniger die de diensten aanbiedt.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De overeenkomst kan tot stand komen doordat opdrachtgever bij Medo Clean Textielservice B.V. een opdracht plaatst en deze laatste de order accepteert door schriftelijke bevestiging ervan of door (eerste) levering van de afgesproken zaken of diensten.
2. Bij het aangaan van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Medo Clean Textielservice B.V. zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met betrekking tot de aan de opdracht verbonden kosten, alsmede ten aanzien van de dagen en tijdstippen waarop het textiel zal worden aangeboden en worden afgeleverd.
3. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Medo Clean Textielservice B.V. de opdrachtgever erop wijzen dat onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtnemer zal deze voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand stellen.
Artikel 4: Verplichtingen van Medo Clean Textielservice B.V..
Medo Clean Textielservice B.V. verplicht zich de aan haar verleende opdrachten op goede, vakkundige en aan het betreffende artikel aangepaste wijze uit te voeren. De reiniging geschiedt in en met de daarvoor gebruikelijke apparatuur en de daarvoor gebruikelijke reinigingsvloeistoffen en hulpstoffen. Welke behandeling in ieder afzonderlijk geval doelmatig is, staat ter beoordeling van de opdrachtnemer, met dien verstande dat:
a. Textiel voorzien van een behandelings- en/of samenstellingsetiket, conform dat etiket behandeld zal worden;
b. Textiel, die niet voorzien van een behandelings- of samenstellingsetiket, geacht wordt op de gebruikelijke wijze gereinigd te kunnen worden.

 1. Medo Clean Textielservice B.V. verplicht zich de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de opdrachtgever te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum.
  3. Medo Clean Textielservice B.V. is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het Medo Clean Textielservice B.V. bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan Medo Clean Textielservice B.V. ter beschikking staande methoden en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal Medo Clean Textielservice B.V. de betrokken zaak aan de opdrachtgever teruggeven zonder dat de opdrachtgever gehouden is de bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.
  Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever.
  De opdrachtgever verplicht zich om Medo Clean Textielservice B.V. bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van een of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaak.
  Artikel 6: Afzien van verdere behandeling.
  Indien -ondanks voorafgaand vakkundig onderzoek- in de loop van een aan het betreffende artikel aangepaste behandeling blijkt, dat de gegeven opdracht onuitvoerbaar is, kan Medo Clean Textielservice B.V. afzien van verdere afwerking van deze opdracht, tenzij de opdrachtgever Medo Clean Textielservice B.V. opdracht geeft die behandeling voor zijn eigen risico doorgang te doen vinden.
  Artikel 7: Leveringstermijnen.
  1. Leveringstermijnen worden naar mogelijkheid aangehouden. De door Medo Clean Textielservice B.V. in acht te nemen leveringstermijnen worden in overleg vastgesteld. De door Medo Clean Textielservice B.V. opgegeven levertijden zijn niet fataal en zij raakt dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende verwerkings- en reparatiecapaciteit en voorraden.

Indien buiten de schuld van Medo Clean Textielservice B.V. vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of tengevolge van het tussentijds wijzigen van de order door de opdrachtgever, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat Medo Clean Textielservice B.V. door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn/haar verplichtingen jegens Medo Clean Textielservice B.V..
2. Indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden kan de opdrachtgever Medo Clean Textielservice B.V. schriftelijk sommeren het in bewerking zijnde artikel binnen drie weken af te leveren.
Artikel 8: Aflevering.
1. Aanleveren aan Medo Clean Textielservice B.V. kan vergezeld gaan met een geleidebon. Medo Clean Textielservice B.V. controleert de aantallen aan de hand van deze lijst en meldt eventuele verschillen binnen 48 uur na ontvangst aan de opdrachtgever. De aantallen op de geleidebon, al dan niet gecorrigeerd, dienen als basis voor aflevering c.q. facturering. Indien leveringen worden aangeboden zonder geleidbon maakt Medo Clean Textielservice B.V. deze zelf en dient deze als basis voor aflevering c.q. facturering.

 1. Aflevering vindt plaats met een geleidebon waarop de aantallen vermeld staan. Bij verschillen kan men binnen 48 uur reageren, daarna is het aantal volgens bon. Bij niet gebruik van geleidebonnen is eventueel verhaal over volume eenheden niet mogelijk.
  3. De opdrachtgever is verplicht Medo Clean Textielservice B.V. zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn/haar eigendom zijn. De opdrachtgever zal deze zaken ter beschikking van Medo Clean Textielservice B.V. houden.

Artikel 9: Overmacht.
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan de schuld van Medo Clean Textielservice B.V. noch voor haar rekening komt. Van overmacht aan de zijde van Medo Clean Textielservice B.V. is in ieder geval sprake, indien Medo Clean Textielservice B.V. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorwaarden daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, alles zowel in het bedrijf van Medo Clean Textielservice B.V. als bij derden van wie Medo Clean Textielservice B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer verstaan. In geval van verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst is ieder der partijen gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Medo Clean Textielservice B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. In afwijking van het bovenstaande is Medo Clean Textielservice B.V. in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst tengevolge van overmacht bevoegd de levering op te schorten, voor de duur van de verhindering. De opdrachtgever is alsdan bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem/haar in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat opdrachtgever opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
Artikel 10: Prijzen.
1. De door Medo Clean Textielservice B.V. gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen voor de gehele bedrijfstak, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidsweg met een dwingend karakter, danwel andere relevante kostenelementen, zal een aanpassing van de contractprijzen plaatsvinden.
3. Indien deze prijswijziging wordt doorgevoerd na het uitbrengen van de aanbieding is de opdrachtgever bevoegd zonder kosten af te zien van het sluiten van een overeenkomst. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten voor het ophalen en retourneren van de artikelen bij de opdrachtgever, door Medo Clean Textielservice B.V. verdisconteert in de door haar te hanteren prijzen.

Artikel 11: Facturering en betaling.

 1. De wijze van facturering wordt in de overeenkomst nader geregeld.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuurdatum is bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn. Indien betaling plaatsvindt per bank of per giro is de op het bankafschrift genoemde valutadatum bepalend voor het tijdstip waarop de betaling door Medo Clean Textielservice B.V. is ontvangen.
  3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen, zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn en is opdrachtgever over het openstaande deel van het factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  4. Daarboven is de opdrachtgever gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn/haar tekortkomingen en zijn voor rekening van de opdrachtgever alle in redelijkheid door Medo Clean Textielservice B.V. gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. Laatst bedoelde kosten zullen worden berekend overeenkomst het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een beroep op verrekening door de opdrachtgever wordt alsdan uitgesloten.
  Artikel 12: Retentierecht.
  Medo Clean Textielservice B.V. is gerechtigd de afgifte van alle onder Medo Clean Textielservice B.V. bevindende zaken van de opdrachtgever te weigeren, zolang deze zaken of verrichte werkzaamheden, al dan niet betrekking hebbende op de desbetreffende zaken, niet volledig betaald zijn.
  Artikel 13: Ontbinding.
  1. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  2. Indien de opdrachtgever Medo Clean Textielservice B.V. goede grond geeft te vrezen dat opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens Medo Clean Textielservice B.V. niet zal nakomen of indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem/haar uit enige met Medo Clean Textielservice B.V. gesloten overeenkomst, voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden c.q. liquidatie, is Medo Clean Textielservice B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden – zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen is elke vordering welke Medo Clean Textielservice B.V. ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Medo Clean Textielservice B.V. alsdan te lijden schade.
  3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Medo Clean Textielservice B.V. geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.
  Artikel 14: Klachten.
  1. Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de opdrachtgever op verzoek van Medo Clean Textielservice B.V. alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de opdrachtgever opgave verstrekken van de prijs waarvoor en de datum waarop de betreffende zaak is gekocht.
  2. Klachten ten aanzien van zowel vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen binnen een termijn van 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Medo Clean Textielservice B.V. te worden vermeld.
  3. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien Medo Clean Textielservice B.V. de opdrachtgever ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van een week is verstreken nadat de zaak door de opdrachtgever als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de opdrachtgever is teruggegeven.
  Artikel 15: Aansprakelijkheid.
  1. Medo Clean Textielservice B.V. is niet aansprakelijk voor:
  a. Schade veroorzaakt door voor de reiniging nadelige eigenschappen/bestanddelen van het artikel, die Medo Clean Textielservice B.V. vóór de uitvoering niet heeft onderkend en redelijkerwijze ook niet had behoeven te onderkennen, zoals bijv. onvoldoende sterkte van de textiel en de naden; onvoldoende echtheid van de vervingen, bedrukkingen en impregneringen; relaxatiekrimp; vroegere onvakkundige behandeling en andere verborgen gebreken;
  b. Schade, ontstaan door onjuiste etikettering, onvolledige etikettering, onleesbare etikettering, onjuiste materiaalaanduiding alsmede door etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;
  c. Schade, die een gevolg is van aanwezigheid van voorwerpen in of aan de goederen alsmede schade, ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen goederen bevinden;
  d. Schade ten gevolge van gebruikelijk optredende slijtage of krimp;
  e. Onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethoden en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.
 2. Medo Clean Textielservice B.V. is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de opdrachtgever eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van kostbaarheden die als zodanig zijn aangeboden en door Medo Clean Textielservice B.V. ook niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.
  Artikel 16: Schadevergoeding.
  1. Indien Medo Clean Textielservice B.V. aansprakelijk en schadeplichtig is voor een door haar uitgevoerde behandeling zal nimmer een hogere schadevergoeding worden toegekend dan 75% van de aankoopprijs minus afschrijving voor gebruik. Als referentie geldt de tabel, uitgebracht door het International Fabricare lnsitute, U.S.A.
  2. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een uit meerdere delen bestaand geheel in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van een schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.
  Artikel 17: Verzekering.
  Medo Clean Textielservice B.V. is gehouden zich te verzekeren tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Medo Clean Textielservice B.V. sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, welke oorzaak dan ook voorzover die aansprakelijkheid het verzekerd bedrag per voorval te boven gaat.
  Artikel 18: Toepasselijk recht.
  Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen voorzover zij behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Medo Clean Textielservice B.V. valt, tenzij Medo Clean Textielservice B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.

 

Algemene voorwaarden voor textielreiniging ten behoeve van consumenten vastgesteld in overleg met de Consumentenbond.

Artikel 1: Inleidende bepalingen.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en een lid van de Nederlandse Vereniging van textielreinigers NETEX.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland.
3. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van deze voorwaarden of van enig beding in een tussenpartijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst omverlet.
Artikel 2: Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden;
b. Consument:
de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die textiel ter reiniging aanbiedt;
c. Stomerij:
de wederpartij van de consument, zijnde lid van NETEX;
d. Netex-lid:
het bedrijf dat op het moment van het afsluiten van de overeenkomst met de consument als lid is aangesloten bij NETEX;
e. NETEX:
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers, postbus 10, 4060 GA Ophemert;
f. Geschillencommissie:
Geschillencommissie Chemisch Reinigen, Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
g. Kostbaarheden:
zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken, doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangwaarde van vergelijkbare zaken, die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en Medo Clean BV dit textiel ter reiniging aanneemt.
2. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Medo Clean BV:
a. Met de consument een duidelijke afspraak maken met betrekking tot afhaaldatum, de prijs en de retourdatum;
b. Aan de consument een ontvangstbewijs afgeven;
c. De consument wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden; Medo Clean BV zal
deze voorwaarden op verzoek van de consument aan hem overhandigen of binnen drie dagen toesturen.

Artikel 4: Verplichtingen van Medo Clean BV.
1. Medo Clean BV verplicht zich om:
a. De ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum;
b. Voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren.
2. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag Medo Clean BV in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken gehechte etiketten, die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak.
3. Medo Clean BV is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het Medo Clean BV bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan Medo Clean BV ter beschikking staande methoden en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal Medo Clean BV de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voorzover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

Artikel 5: Verplichtingen van de consument.
De consument verplicht zich om:
a. Medo Clean BV bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van een of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaak;
b. De aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen 14 dagen na die datum;

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Medo Clean BV.
1. Medo Clean BV staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken.
2. Tenzij Medo Clean BV bij vakkundige beschouwing de hieronder a tot en met d genoemde omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen vermijden, kunnen Medo Clean BV niet worden toegerekend:
a. Beschadiging van zaken, voor zover die beschadiging het gevolg is van:
* Bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;
* Eigen gebrek van de beschadigde zaak, daaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsels, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;

b. Beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan Medo Clean BV niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, hetgeen
onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;
c. Schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;
d. Onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethoden en -middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.
3. Medo Clean BV is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak.
Als ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van kostbaarheden die met als zodanig zijn aangeboden en door de stomerij ook niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

Artikel 7: Aflevering en betaling.
1. Medo Clean BV is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.
2. Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
3. Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 sub b. van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die Medo Clean BV in redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar toekomende bedragen, alsmede de wettelijk verschuldigde rente voor rekening van de consument.
4. Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan Medo Clean BV niet worden toegerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van een jaar vanaf de tussen de consument en Medo Clean BV afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald.
5. De consument is verplicht Medo Clean BV zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendom zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van Medo Clean BV houden.

Artikel 8: Klachten.
1. Klachten over beschadigingen of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument schriftelijk ter kennis van Medo Clean BV te worden gebracht binnen drie weken na teruggave van die zaken. Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door vertoning van een door Medo Clean BV op de behandelde zaak aangebrachte merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door Medo Clean BV is behandeld.
2. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien Medo Clean BV de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van een week is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.
3. Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de consument op verzoek van de stomerij alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgave verstrekken van de prijs waarvoor en de datum waarop de betreffende zaak is gekocht.
4. Medo Clean BV verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.

Artikel 9: Geschillen.
1. Geschillen tussen de consument en Medo Clean BV over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen door de consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan Medo Clean BV heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de aan Medo Clean BV is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
3. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Medo Clean BV aan deze keuze gehouden.
4. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
5. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

Artikel 10: Nakomingsgarantie.
NETEX garandeert de nakoming door Medo Clean BV van haar uit deze voorwaarden of uit de afdoening van geschillen op basis van deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. Deze garantstelling door NETEX is beperkt tot een totaalbedrag van € 2268,90 (exclusief BTW) per kalenderjaar.
NETEX
Postbus 10
4060 GA OPHEMERT
Tel.: 0344 – 65 04 31
E-mail: netex@netex.nl
Ophemert, november 2003
PW/KW/6209269